Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Rayong

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ปลัดทส.มอบนโยบายสำคัญเร่งด่วน เรื่องฝุ่น PM 2.5

ปลัดทส.มอบนโยบายสำคัญเร่งด่วน เรื่องฝุ่น PM 2.5

ปลัด ทส. มอบนโยบาย คพ.-สสภ. ป้องกันฝุ่น PM 2.5  สำคัญเร่งด่วน

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เ ปิดเผยว่า นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง ทส. ได้มอบนโยบายในการประชุมกรมควบคุมมลพิษ ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งเป็นการประชุมร่วมของ คพ. กับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 (สสภ.) ที่มาอยู่ร่วมกัน โดยงานสำคัญที่ปลัดกระทรวง ทส. ให้รีบดำเนินการ ได้แก่ 1)ปัญหาหมอกควันไฟป่า ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ทั้งในพื้นที่ภาคเหนือ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เนื่องจากกระทบกับการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชน ให้ คพ.และ สสภ.เป็นแกนกลางในการ ตรวจสอบและเฝ้าระวังในพื้นที่ของตัวเอง ต้องมีการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากเกิดปัญหาในพื้นที่และการแจ้งเตือนประชาชน ต้องมีการจัดการที่รวดเร็วและทันเหตุการณ์ 2) การขับเคลื่อนการลดใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (single use) ให้ผลออกมาเป็นรูปธรรม รณรงค์ให้ความรู้ให้ประชาชนเกิดความตระหนัก 3)การป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉินอุบัติภัยสารเคมี เพื่อลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน รวมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษในช่วงอุกภัยอุทกภัย เป็นต้น

นายอรรถพล กล่าวว่า การดำเนินงานของ สสภ.จะต้องเชื่อมโยงการดำเนินงานของส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค ต้องมีฐานข้อมูล แผนพื้นที่เสี่ยงภัย ปฏิทินการทำงาน และมีการวางแผนเพื่อรับมือปัญหานั้นๆ โดยเข้าถึงปัญหาและตอบสนองได้รวดเร็ว เป็นที่พึ่งให้ประชาชน คอยติดตามสถานการณ์ และสามารถอธิบายให้ประชาชนเข้าใจในการทำงานของหน่วยงานได้ เร่งสร้างเครือข่ายในพื้นที่ให้เกิดการทำงานแบบบูรณาการทุกภาคส่วน มีตัวชี้วัดความสำเร็จที่ชัดเจน รวมถึง คพ.ต้องเตรียมพร้อมในการสร้างคนให้มีความรู้ด้านการสืบสวน สอบสวน เพื่อสนับสนุนด้านการบังคับใช้กฎหมายทางด้านสิ่งแวดล้อม และเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่รักษาระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด