Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Rayong

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

(1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน 
(2) นโยบายและการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 

(3) แผนงานโครงการ งบประมาณรายจ่ายประจำปี

โครงการประจำปีงบประมาณ 2564

โครงการประสานความร่วมมือในการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 2564

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรน้ำ

ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการประสานความร่วมมือในการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพื้นที่จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2563

โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจังหวัดระยอง

โครงการสร้างจิตสำนึกอย่างมีส่วนร่วมเพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(ปม.1-2) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กิจกรรมเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545

โครงการประสานความร่วมมือในการกำกับติดตามการดำเนินงาน ตามแผนจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพื้นที่จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2563

แผนการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2563

โครงการเมืองสวยใสไร้มลพิษและโครงการร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเอกชนในการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนฯ

แผนการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แผนการดำเนินงานกิจกรรมสนับสนุน ทสจ. สร้างเครือข่ายและขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ อพ.สธ. ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการส่งเสริมป่าชุมชนและส่งเสริมพื้นที่เฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมจัดทำโรงเรือนเพาะขยายพันธุ์ไม้เศรษฐกิจฯ

โครงการส่งเสริมการปลูกป่าชุมชน และปรับภูมิทัศน์ถนนเฉลิมพระเกียรติทั้ง 8 เส้นทาง

โครงการส่งเสริมการปลูกป่าชุมชน และพื้นที่โครงการเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรม เพาะขยายพันธุ์และผลิตกล้าไม้ (ไม้ประดับ/ไม้ลดมลพิษ) จำนวน 25,000 กล้า

โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง

ข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัดระยอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(4) คู่มือหรือคำสั่งที่เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
(5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา 
(6) สัญญาสัมปทาน

(7) มติคณะรัฐมนตรี 
(8) ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด