Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Rayong

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

รับสมัครบุคคลภายนอก โครงการ "1 คน 1 ตำบล ร่วมใจ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"

รับสมัครบุคคลภายนอก โครงการ "1 คน 1 ตำบล ร่วมใจ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"

รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสำรวจข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการ "1 คน 1 ตำบล ร่วมใจ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"

 คุณสมบัติ

  1. มีสัญชาติไทย
  2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
  3. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
  4. ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
  5. ผู้มีถิ่นที่อยู่อาศัยในจังหวัดที่ประกาศรับสมัครหรือจังหวัดที่ใกล้เคียง
  6. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
  7. เป็นผู้ว่างงานเนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  8. มีคุณสมบัติเหมาะสมตามขอบเขตการดำเนินโครงการ “1 คน 1 ตำบล ร่วมใจ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”
  9. ไม่เป็นบุคคลที่หน่วยงานของรัฐได้จัดให้มีโครงการให้ความช่วยเหลือไว้ก่อนแล้ว (ไม่ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท และเงินเยียวยาเกษตรกร)
  10. มีคุณสมบัติอื่นตามที่หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการกำหนดเพื่อประโยชน์ของทางราชการ 

 

เปิดรับสมัครวันที่ 16 - 22 มิถุนายน 2563 ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  โทรศัพท์ 038 - 611008

เอกสารแนบ

ใบสมัคร

ขนาดไฟล์:1.14 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 108 ครั้ง

ประกาศ1

ขนาดไฟล์:1.89 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 116 ครั้ง