Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Rayong

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ทสจ.ระยอง จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม (RAYONG GREEN YOUNGBLOOD) รุ่นที่ 2

ทสจ.ระยอง จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม (RAYONG GREEN YOUNGBLOOD) รุ่นที่ 2
วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง ได้จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม (RAYONG GREEN YOUNGBLOOD) รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2566 ณ มีสุข ฟาร์ม ตำบลกะเฉด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ภายใต้โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมให้สมดุล (กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการคัดแยกขยะมูลฝอย) โดยนายกิตติพล แต่งผิว รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง มอบหมายให้นางปนิดา บุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ และตระหนักถึงบทบาทในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดระยอง ซึ่งรูปแบบกิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้ และฐานปฏิบัติการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ รุ่นที่ 2 ประกอบด้วย คณะอาจารย์และนักเรียน จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ 1) โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง (วัดตรีรัตนาราม) 2) โรงเรียนวัดกรอกยายชา 3) โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา และ 4) โรงเรียนบ้านไร่จันดี จำนวนรวมทั้งสิ้น 60 คน

แกลเลอรี่