Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Rayong

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความรู้ด้านการปลูกต้นไม้ต่างๆในพื้นที่ชุมชน

กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความรู้ด้านการปลูกต้นไม้ต่างๆในพื้นที่ชุมชน
วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 น. นายณัฐ โก่งเกษร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายจักรกฤษณ์ นิตรมร ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการให้ความรู้ด้านการปลูกต้นไม้ต่างๆ ในพื้นที่ชุมชน โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริและกิจการพิเศษของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ศาลาประชาคม หมู่บ้านคชานุรักษ์ บ้านเขาจันทร์ หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยทับมอญ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง โดยมีการบรรยายในหัวข้อ “การปลูกพืชเศรษฐกิจ” โดยวิทยากรจากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) และการบรรยาย ในหัวข้อ “การขยายพันธุ์พืช ด้วยวิธีการเพาะชำกล้าไม้” โดยวิทยากรจาก สวนพฤกษศาสตร์ระยอง นอกจากนี้ได้มีการแจกจ่ายกล้าไม้ให้ประชาชน นำกลับไปปลูกในพื้นที่ของตนเอง ซึ่งกิจกรรมในวันนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวน 50 คน

แกลเลอรี่