Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Rayong

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ทสจ.ระยอง จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม (RAYONG GREEN YOUNGBLOOD) รุ่นที่ 1

ทสจ.ระยอง จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม (RAYONG GREEN YOUNGBLOOD) รุ่นที่ 1
วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม (RAYONG GREEN YOUNGBLOOD) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 7 - 9 สิงหาคม 2566 ณ มีสุข ฟาร์ม ตำบลกะเฉด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ภายใต้โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมให้สมดุล กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการคัดแยกขะมูลฝอย โดยนายณัฐ โก่งเกษร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายกิตติพล แต่งผิว รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมฯ และนางปนิดา บุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และตระหนักถึงบทบาทในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดระยอง ซึ่งรูปแบบการดำเนินกิจกรรมเป็นการบรรยายให้ความรู้ และฐานปฏิบัติการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในช่วงระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย คณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ และโรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) จำนวนรวมทั้งสิ้น 60 คน

แกลเลอรี่