Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Rayong

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ทสจ.ระยอง จัดกิจกรรมศึกษาดูงานการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนและชุมชน รุ่นที่ 2

ทสจ.ระยอง จัดกิจกรรมศึกษาดูงานการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนและชุมชน รุ่นที่ 2
วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง โดยนายณัฐ โก่งเกษร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายศิริพงษ์ โรจน์อุดรรักษ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการและเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนและชุมชน รุ่นที่ 2 ภายใต้แนวคิด “โมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG Model สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ซึ่งได้นำคณะผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้แทนชุมชนพื้นที่จังหวัดระยอง จำนวน 40 คน เข้าศึกษาดูงาน "การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลนครปากเกร็ด และการขับเคลื่อนเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" ณ เทศบาลนครปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายสมศักดิ์ ลามอ รองนายกเทศมนตรี กล่าวต้อนรับคณะ ทั้งนี้ชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ จะได้นำแนวทางจากเทศบาลนครปากเกร็ดมาพัฒนากิจกรรมด้านการจัดการขยะ และสิ่งแวดล้อมในชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าร่วมการประเมินชุมชนสะอาด สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ ปี 2566 และมุ่งสู่การเป็นชุมชนเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนในอนาคตต่อไป

แกลเลอรี่