Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Rayong

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ทสจ.ระยอง จัดกิจกรรมศึกษาดูงานการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนและโรงเรียน รุ่นที่ 1

ทสจ.ระยอง จัดกิจกรรมศึกษาดูงานการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนและโรงเรียน รุ่นที่ 1
วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง โดยนายณัฐ โก่งเกษร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง มอบหมายให้นางปนิดา บุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนและโรงเรียน รุ่นที่ 1 ภายใต้แนวคิด “โมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG Model สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ซึ่งได้นำคณะผู้บริหารโรงเรียน ครู และผู้แทนโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดระยอง จำนวน 40 คน เข้าศึกษาดูงาน "การขับเคลื่อนธุรกิจ บนพื้นฐานแนวคิด BCG Model ณ โรงแรมบ้านทะเลดาว อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายอุดม ศรีมหาโชตะ กรรมการบริหารบ้านทะเลดาวกล่าวต้อนรับและนำคณะเข้าศึกษาดูงานการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงแรม และกิจกรรมระดมความคิดเห็นการบริหารจัดการขยะภายในโรงเรียนและชุมชน ทั้งนี้โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ จะได้นำแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยมาพัฒนากิจกรรมด้านการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าร่วมการประเมินโรงเรียนสะอาด สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ ปี 2566 โดยใช้หลักโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG Model

แกลเลอรี่