Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Rayong

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยและการคัดแยกขยะเพื่อเพิ่มมูลค่า

กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยและการคัดแยกขยะเพื่อเพิ่มมูลค่า
ทสจ.ระยอง จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยและการคัดแยกขยะเพื่อเพิ่มมูลค่า ภายใต้แนวคิด โมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG Model สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 4 วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยและการคัดแยกขยะเพื่อเพิ่มมูลค่า ภายใต้แนวคิด โมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG Model สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (รุ่นที่ 4) ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยนายณัฐ โก่งเกษร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง ได้มอบหมายให้ นางปนิดา บุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง ส่งเสริมให้เกิดชุมชนต้นแบบในการจัดการขยะมูลฝอยโดยการนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่า สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนต่อไป สำหรับรูปแบบการดำเนินกิจกรรมเป็นการบรรยายให้ความรู้ และฐานการเรียนรู้การนำขยะแต่ละประเภทมาใช้ประโยชน์ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วย ผู้แทนชุมชน และเจ้าหน้าที่ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ 1) เทศบาลตำบลบ้านค่ายพัฒนา 2) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก 3) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพาน และ 4) องค์การบริหารส่วนตำบลกะเฉด จำนวนรวมทั้งสิ้น 90 คน

แกลเลอรี่