Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Rayong

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ทสจ.ระยอง ร่วมติดตามตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีพบคราบน้ำมันรั่วไหลลงสู่คลองสาธารณะ พื้นที่อำเภอปลวกแดง

ทสจ.ระยอง ร่วมติดตามตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีพบคราบน้ำมันรั่วไหลลงสู่คลองสาธารณะ พื้นที่อำเภอปลวกแดง
วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. นายณัฐ โก่งเกษร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายอภิพงศ์ สัทธาพงศ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ ลงพื้นที่เพื่อติดตามตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี ได้รับการประสานจากอำเภอปลวกแดง แจ้งว่า พบคราบน้ำมันในคลองสาธารณะ (หนองน้ำมาบกระโดน และคลองกรำ) พื้นที่ตำบลจอมพลเจ้าพระยา และตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ใกล้กับโรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก ซึ่งต้นทางไหลมาจากพื้นที่ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยปรากฏข้อเท็จจริง ดังนี้
1. เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 16.00 น. อำเภอปลวกแดง ได้รับแจ้งว่า พบคราบน้ำมันในคลองสาธารณะใกล้กับ โรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
2. ตรวจสอบสาเหตุพบว่า บริษัท แอลแอลไอที (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีการจัดเก็บน้ำมันเครื่องในถัง 200 ลิตร จำนวนมาก และวางไว้กลางแจ้ง เมื่อฝนตกลงมาเกิดการชะล้างคราบน้ำมันไหลลงสู่ระบายน้ำฝนของนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1
3. ในวันที่ 21 มิถุนายน 2566 เจ้าหน้าที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงภายในบริษัท แอลแอลไอที (ประเทศไทย) จำกัด พบว่า
3.1 มีการจัดเก็บสิ่งของวางกลางแจ้งโดยไม่ถูกต้อง เช่น ถังบรรจุน้ำมันเครื่อง กองภาชนะปนเปื้อน เศษเหล็กจากการกลึง ขี้กลึง Scarp เป็นต้น ทำให้เมื่อฝนตกลงมาทำให้คราบไขมันไหลลงสู่ทางระบายน้ำฝนของนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1
3.2 ขณะตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียภายในโรงงาน พบว่า มีคราบน้ำมันลอยบนผิวน้ำ แต่ไม่พบว่ามีเขื่อนกั้น (Bun) และไม่มีประตูกั้นน้ำฝนบริเวณบ่อพักน้ำ (Manhole) และไม่มีผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
คณะผู้ตรวจสอบจึงแจ้งให้ บริษัทฯ ดำเนินการ ดังนี้
1) ปฏิบัติตามข้อบังคับของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและกฎหมายอื่นๆ อื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการโดยเคร่งครัด
2) ดำเนินการจัดการกากอุตสาหกรรมให้เป็นไปตาม ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ระบบอนุมัติอนุญาตเกี่ยวกับกากอุตสาหกรรมบนระบบอิเล็กทรอนิคส์) โดยจัดเก็บกากอุตสาหกรรมและของเสียอันตรายให้ถูกต้องตามการติดตามระบบ Manifest และแจ้งนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รับทราบ
3) จัดทำเขื่อนกั้น (Bun) รอบบริเวณพื้นที่พื้นที่จัดเก็บกากของเสียอุตสาหกรรม เพื่อป้องกันการรั่วไหลของน้ำที่ปนเปื้อนน้ำมัน
4) จัดทำหลังคาครอบคลุมพื้นที่จัดเก็บกากของเสียอุตสาหกรรม
5) กำชับพนักงานให้ทำความสะอาดรางระบายน้ำฝนที่ปนเปื้อนคราบน้ำมันทั้งหมด รวมถึงรางระบายน้ำฝนของนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1
6) จัดทำแผนการแก้ไข โดยระบุรายละเอียด แนวทางการแก้ไขอย่างชัดเจนให้กับนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รับทราบ ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2566
4. การแก้ไขปัญหาบริเวณที่เกิดการรั่วไหลของน้ำมันเครื่องใช้แล้วลงสู่คลองสาธารณะติดกับ โรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 โดยมีบริษัทรับกำจัดที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการอย่างถูกต้อง ได้นำรถบรรทุกเข้ามาสูบน้ำที่ปนเปื้อนน้ำมันในคลองสาธารณะ รวมจำนวน 3 เที่ยวๆ ละ 15 ลูกบาศก์เมตร ด้วยการใช้บูมขวางทางน้ำในคลองสาธารณะ พร้อมทั้งใช้แผ่นดูดซับคราบน้ำมัน เพื่อส่งไปกำจัดอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งจะเก็บกู้คราบ/ขจัดคราบน้ำมันให้แล้วเสร็จภายในวันนี้ รวมทั้งมีบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ทำการเก็บตัวอย่างน้ำผิวดิน จำนวน 3 จุด เพื่อส่งไปตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนต่อไป โดยมีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง พร้อมด้วยศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง เทศบาลจอมพลเจ้าพระยา องค์การบริหารส่วนตำบลตาสิทธิ์ และบริษัท WHA เข้าร่วมติดตามตรวจสอบ กำกับดูแล และสังเกตการณ์
ทั้งนี้ ศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง ได้ทำการตรวจวัดคุณภาพเบื้องต้นในคลองสาธารณะบริเวณพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 4 จุด พบว่า คุณภาพน้ำมีค่าอยู่ในเกณฑ์ปกติของคุณภาพน้ำผิวดินทั่วไป ซึ่งในบางจุดตรวจพบคราบฟิล์มน้ำมันลอยอยู่บนผิวน้ำ จึงได้แจ้งให้บริษัทรับกำจัดของเสียทราบเพื่อดำเนินการเก็บกู้/ขจัดคราบน้ำมันในคลองสาธารณะให้หมดสิ้นต่อไป

แกลเลอรี่