Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Rayong

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ทสจ.ระยอง จัดกิจกรรมศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบด้านการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดระยอง รุ่นที่ 1

ทสจ.ระยอง จัดกิจกรรมศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบด้านการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดระยอง รุ่นที่ 1
วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง โดยนายณัฐ โก่งเกษร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยองได้มอบหมายให้ส่วนสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบด้านการจัดการขยะมูลฝอย
ในพื้นที่จังหวัดระยอง (รุ่นที่ 1) ในหัวข้อ “การดำเนินการชุมชนต้นแบบด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน” และ “โมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG Model สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในชุมชน” ณ ชุมชนบ้านสะพานหิน ตำบลทับมาอำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง และศึกษาดูงานการจัดการของเสียชุมชนและการแปลงขยะเป็นพลังงาน ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรจังหวัดระยอง ตำบลน้ำคอก อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานฯ รุ่นที่ 1 ประกอบไปด้วย คณะครู อาจารย์ และนักเรียน จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ 1) โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 2) โรงเรียนวัดเนินกระปรอก 3) โรงเรียนวัดกรอกยายชา 4)โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ 5) โรงเรียนนครระยองวิทยาคม และ 6) โรงเรียนวัดตะพงนอก จำนวนรวมทั้งสิ้น 60 คน

แกลเลอรี่