Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Rayong

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

สถานการณ์น้ำท่วมขังพื้นที่จังหวัดระยอง ตั้งแต่วันที่ 5-9 กันยายน 2565

สถานการณ์น้ำท่วมขังพื้นที่จังหวัดระยอง ตั้งแต่วันที่ 5-9 กันยายน 2565
จากสถานการณ์พื้นที่จังหวัดระยอง ตั้งแต่วันที่ 5-9 กันยายน 2565 ได้มีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ ทำให้เกิดน้ำไหลบ่าเข้าท่วมถนนสายหลัก สายรอง และไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหาย เกิดการกัดเซาะผิวจราจรและดินพังทลาย นั้น จังหวัดระยองได้ประกาศเขตพื้นที่ ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ในพื้นที่จังหวัดระยอง รวมทั้งสิ้น 4 อำเภอ ได้แก่
1. อำเภอเมืองระยอง 10 ตำบล รวม 65 หมู่บ้าน
2. อำเภอแกลง 5 ตำบล รวม 57 หมู่บ้าน
3. อำเภอวังจันทร์ 4 ตำบล รวม 22 หมู่บ้าน
4. อำเภอบ้านค่าย 2 ตำบล รวม 17 หมู่บ้าน
ปัจจุบันระดับน้ำลดระดับลง
การให้ความช่วยเหลือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 เดินเครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 เครื่อง สูบน้ำในพื้นที่บริเวณ บ้านแดนใหม่ วิลล่า และบริเวณสะพานคลองกิ่ว หมู่ที่ 3 ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง รวม 2 จุด อย่างต่อเนื่อง

แกลเลอรี่