Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Rayong

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ทสจ.ระยอง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ทสม. อำเภอวังจันทร์ ประจำปี พ.ศ. 2565

ทสจ.ระยอง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ทสม. อำเภอวังจันทร์ ประจำปี พ.ศ. 2565
วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง เรื่อง "บทบาทหน้าที่ของเครือข่าย ทสม. และการปลูกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ คงคารัตน์ ปลัดอาวุโสอำเภอวังจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง (แทนนายอำเภอวังจันทร์) เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมฯ และนางปนิดา บุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วย การแสดงปาฐกถาพิเศษ โดยนายครรชิต ศรีนพวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง เรื่อง บทบาทการทำงานของ ทสม. และการสนับสนุนเครือข่าย ทสม. เพื่อขับเคลื่อนสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงการบรรยายในหัวข้อ "บทบาทหน้าที่ของเครือข่าย ทสม." โดยนางสาวพรนภัส วงศ์แสนสุขเจริญ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ และหัวข้อ "แนวทางการจัดการขยะชุมชนและขยะทะเล สู่การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบ BCG Model" โดยนายอนุสรณ์ สายนภา ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์ รักษ์ทะเล เสน่ห์บ้านอำเภอ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจำนวนทั้งสิ้น 50 คน

แกลเลอรี่