Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Rayong

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ทสจ.ระยอง ร่วมศึกษาองค์ประกอบของขยะมูลฝอยชุมชน

ทสจ.ระยอง ร่วมศึกษาองค์ประกอบของขยะมูลฝอยชุมชน
วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. นายครรชิต ศรีนพวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง มอบหมายเจ้าหน้าที่ส่วนสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) ดำเนินการ ศึกษาองค์ประกอบของขยะมูลฝอยชุมชน ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดแยกองค์ประกอบมูลฝอย ณ ศูนย์ควบคุมคุณภาพมูลฝอยเทศบาลตำบลเมืองแกลง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการประเมินปริมาณการเกิดก๊าซเรือนกระจก และเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและประกอบการพิจารณาคัดเลือกรูปแบบการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนที่เหมาะสมในอนาคต ต่อไป

แกลเลอรี่