Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Rayong

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประวัติสำนักงานทสจ.ระยอง

ประวัติสำนักงานทสจ.ระยอง

 
  ในการปฏิรูประบบราชการ ในพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 จึงได้จัดตั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้นใหม่ ให้มีอำนาจหน้าเกี่ยวกับการสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากภารกิจที่ได้รับมอบหมาย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได้กำหนดนโยบายการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน ที่จะดำเนินการให้ทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายของประเทศได้อยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไป รวมทั้งประชาชนได้มีการดำรงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขภายใต้คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยองนั้นเป็นหน่วยงานหนึ่งของกระทรวงฯ ซึ่งขึ้นตรงต่อสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งแต่เดิม สำนักงานฯ ตั้งอยู่ที่สำนักงานทางหลวงชนบท ก่อนที่จะย้ายมาอยู่สำนักงานเลขที่ 058 ถนนสมุทรคงคา ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ตั้งแต่ปีพ.ศ 2549 จนถึงปัจจุบัน
 
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง มีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง ภายใต้การบริหารราชการแบบบูรณาการ และทำหน้าที่เป็นหน่วยงานแทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน จังหวัดระยอง