Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง

Provincial offices for Natural resouces and Environment Rayong

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประชุมคณะทำงานไตรภาคีเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่บ้านหนองพะวา

ประชุมคณะทำงานไตรภาคีเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่บ้านหนองพะวา

                      วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 นายชายชาญ เตโชทินกร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนสิ่งแวดล้อม เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะทำงานไตรภาคีเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่บ้านหนองพะวา ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาน้ำเสียและหาแนวทางเยียวยาเกษตรกรสวนยางพาราที่ได้รับผลกระทบบริเวณใกล้เคียงโรงงาน บริษัท วิน โพรเสส จำกัด โดยมี ปลัดอำเภอบ้านค่ายเป็นประธานแทนนายอำเภอบ้านค่าย พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทสม.อำเภอบ้านค่าย กลุ่มเฝ้าระวังน้ำผิวดิน และตัวแทนภาคประชาชน ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่ามีการกองเก็บสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากโรงงาน รวมถึง น้ำมันที่ใช้แล้วและสารตัวทำละลายไว้เป็นจำนวนมาก ตลอดจนพบร่องรอยการขุดและฝังดินในพื้นที่โรงงาน ซึ่งคณะทำงานไตรภาคีฯ จะได้รวบรวมข้อมูลมากำหนดแนวทาง/มาตรการในการแก้ไขปัญหากากอุตสาหกรรม/น้ำเสีย/กลิ่นเหม็นที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงานดังกล่าวต่อไป โดยที่ประชุมได้มีมติ ดังนี้
                       1. มอบหมายสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ประสานกรมโรงงานอุตสาหกรรมดำเนินการตรวจสอบการประกอบกิจการบริษัท วิน โพรเสส จำกัด รวมถึงกากอุตสาหกรรมที่อยู่ภายในโรงงานทั้งหมด หากพบว่ามีการประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือทำผิดเงื่อนไข และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน ขอให้มีคำสั่งหยุดประกอบกิจการโรงงานในทันที
                       2. มอบหมายศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง ดำเนินการตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพน้ำและดินบริเวณที่ได้รับ ผลกระทบหรือปนเปื้อนสารเคมี เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการดำเนินการทางกฎหมายกับโรงงาน และกำหนดมาตรการชดเชยเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ
                       3. มอบหมายองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตรสำรวจข้อมูลพื้นที่ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเสีย/น้ำท่วมขัง/ต้นยางพารายืนต้นตาย เพื่อประกอบการพิจารณาค่าชดเชยเยียวยา ทั้งนี้ ขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑ เดือน และส่งผลให้อำเภอบ้านค่ายเพื่อจัดประชุมคณะทำงานไตรภาคีฯ ในครั้งต่อไป

แกลเลอรี่